Privacyverklaring

Net als u vinden wij het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we uw gegevens verwerken. Deze afspraken staan op deze pagina. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Privacy en het gebruik van uw gegevens
Wanneer u een aanvraag voor een vakantiebeurs bij Stichting Blijdesteyn indient, hebben wij gegevens van u nodig. Persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld waar u woont en of u wel of niet samenwoont, hoeveel uw inkomen is. Maar ook gegevens die u bij ons achterlaat als u onze website bezoekt. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) wij. We bewaren de informatie alleen in onze administratie-omgeving. Er worden geen kopieën gemaakt. We delen informatie over onze klanten nooit met derden.

Van wie verwerken wij de gegevens?
Wij verwerken gegevens van vrouwen die zich bij ons hebben aangemeld om in aanmerking te komen voor een vakantiebeurs. Deze gegevens krijgen we van u en hiermee geeft u ons toestemming om deze gegevens te gebruiken.
Wij verwerken gegevens die u ons geeft voor uw aanvraag voor een vakantiebeurs en als u contact met ons heeft. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • u belt ons
 • u vult het formulier in op deze website
 • u stuurt ons een e-mail

Welke gegevens verwerken wij van u?
In eerste instantie verstrekt u ons uw contactgegevens en antwoorden op een aantal vragen over criteria om in aanmerking te kunnen komen voor een vakantiebeurs.
Wanneer er meer aanmeldingen voor een vakantiebeurs zijn dan beschikbare vakantiebeurzen, wordt er geloot. De gegevens van de vrouwen die uitgeloot zijn (en dus geen vakantiebeurs krijgen), worden direct na de loting verwijderd. Wie wel ingeloot is, krijgt daarvan bericht en zal gevraagd worden nadere gegevens te verstrekken. Aan de hand van die nadere gegevens wordt door ons gecontroleerd of de ingelote vrouwen voldoen aan de door ons gestelde criteria. Wie niet voldoet aan de gestelde criteria, krijgt van ons een afwijzing. Alle door haar verstrekte gegevens worden direct na afwijzing verwijderd.
De gegevens die wij registreren zijn de persoonsgegevens die wij als goede doelenfonds nodig hebben om uw aanvraag voor een vakantiebeurs goed te administreren. Tevens registreren wij uw persoonsgegevens om uw verzoeken om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen. Wij registreren onder andere de volgende gegevens:

 • Personalia, zoals naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, etc.
 • Contactgegevens, zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) etc.
 • Burgerlijke staat
 • Inkomensgegevens – enkel na inloting aan te leveren

NB. We vragen uit privacyoverwegingen niet naar uw Burger Service Nummer (BSN).

Wat zijn uw rechten?

 • U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien die wij hebben geregistreerd. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u verzoeken tot correctie van de gegevens.
 • U kunt ook een afschrift vragen van alle gegevens die wij van u hebben.
 • Indien u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Indien u echter een vakantiebeurs heeft geaccepteerd en genoten, dan zullen uw persoonsgegevens totdat u 40 jaar bent geworden, niet verwijderd kunnen worden.
 • In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Aan de uitoefening van deze rechten zijn geen kosten verbonden.

Wat moet u doen?
Wilt u uw gegevens corrigeren, verwijderen, het gebruik er van beperken of wilt u een afschrift van uw gegevens? Stuur ons een brief of mail en geef aan waarom u dit wilt.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens met een doel. En we bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij de gegevens.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Wanneer u ons om inzage in uw persoonsgegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt als wij voldoende zekerheid hebben over uw identiteit. Dit doen wij om uw privacy optimaal te beschermen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan, verplicht en noodzakelijk is. Ook dan worden uw gegevens gebruikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Beveiliging
Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten Stichting Blijdesteyn worden bekeken.

Contact
Indien u vragen heeft over dit privacy beleid of de manier waarop de stichting Blijdesteyn uw gegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting Blijdesteyn.